Mu Hoàng Kim Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://muhoangkim.us/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Anh Hùng Season 6.8 500x 60% Vietguard 6/09/2013 (9h) 13/09/2013 (19h)

Mu Bà Tưng Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://trangchu.mubatung.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Anh Hùng Season 6.8 N/A 60% Vietguard 6/09/2013 (9h) 13/09/2013 (19h)

Mu Rồng Xanh Season 6.5 - Mu moi ra thang 09

http://murongxanh.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Rồng Xanh Season 6.5 200x 10% SCF 8/09/2013 (8h) 14/09/2013 (8h)

Mu Hà Nam Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://mu-hanam.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Hà Nam Ex700 300x 40% Vietguard 10/09/2013 (13h) 14/09/2013 (13h)

Mu Long Thiên Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://mulongthien.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Long Thiên Ex700 200x 40% Xprotect 7/09/2013 (0h) 14/09/2013 (20h)

Mu Việt Nam Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://vietnam-mu.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Chiến Binh Season 6.8 200x 30% Vietguard 11/09/2013 (20h) 14/09/2013 (13h)

Mu Gia Bảo Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://mugiabao.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Anh Hùng Ex700 200x 40% Xprotect 11/09/2013 (0h) 14/09/2013 (20h)

Mu Game Thủ Hn Season 6.5 - Mu moi ra thang 09

http://mu.gamethuhn.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Huyền Thoại Season 6.5 120x 40% N/A / / ( h) 14/09/2013 (8h)

Mu Huyền Vũ Season 6.5 - Mu moi ra thang 09

http://muhuyenvu.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Thanh Long Season 6.5 150x 30% ĐHguard / / ( h) 15/09/2013 (0h)

Mu Hà Nội Season 8.0 - Mu moi ra thang 09

http://mu-hanoi.vn/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Kim Thần Season 8.0 100x 30% ICM / / ( h) 15/09/2013 (12h)

Mu Bảo Bình Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://mu-baobinh.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Server Season 6.8 N/A 30% MuGuard / / ( h) 17/09/2013 (14h)

Mu 4 Vip Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://mu4vip.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Quyền Năng Season 6.8 N/A 30% Vietguard 15/09/2013 (20h) 18/09/2013 (13h)

Mu Vua Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://muvua.vn

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Mu Vua 4 Ex700 N/A 50% VietGuard / / ( h) 19/09/2013 (13h)

Mu Sắc Vàng Season 6.3 - Mu moi ra thang 09

http://musv.org

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Hoàng Tộc Season 6.3 N/A 40% UGK 15/09/2013 (17h) 20/09/2013 (17h)

Mu Hoàng Thành Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://muhoangthanh.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Hoàng Thành Ex700 N/A N/A VietGuard 17/09/2013 (10h) 20/09/2013 (13h)

Mu Bạch Dương Season 6 - Mu moi ra thang 09

http://mubachduong.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Hoàng Tộc Season 6 N/A 50% UGK 17/09/2013 (9h) 20/09/2013 (9h)

Mu Ss7 Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://mu-ss7.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Quyền Năng Ex700 N/A 50% UGK 18/09/2013 (14h) 20/09/2013 (14h)

Mu Thiên Kiếm Season 6.3 - Mu moi ra thang 09

http://muthienkiem.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Anh Hùng Season 6.3 N/A 30% MuGuard 16/09/2013 (20h) 21/09/2013 (20h)

Mu Phú Yên Seasion 4 - Mu moi ra thang 09

http://muphuyen.net

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Phú Yên Seasion 4 N/A 40% N/A 19/09/2013 (13h) 21/09/2013 (13h)

Mu Chiến Long Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://muchienlong.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Anh Hùng Ex700 N/A 50% UGK 17/09/2013 (0h) 21/09/2013 (20h)

Mu Châu Á Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://muchaua.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Aion Season 6.8 N/A 40% VietGuard 16/09/2013 (20h) 21/09/2013 (12h)

Mu Huyền Bí Season 6.5 - Mu moi ra thang 09

http://muhuyenbi.vn/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Phục Sinh Season 6.5 100x 10% VietGuard 11/09/2013 (13h) 21/09/2013 (13h)

Mu Khát Vọng Season 6.8 - Mu moi ra thang 09

http://mu-khatvong.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Kundun Season 6.8 N/A 50% UGK 20/09/2013 (20h) 22/09/2013 (13h)

Mu Hỏa Vương Ex700 - Mu moi ra thang 09

http://muhoavuong.com

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Tranh Bá Ex700 N/A 20% UGK 19/09/2013 (22h) 22/09/2013 (22h)

Mu Diablo Season 2 - Mu moi ra thang 09

http://mudiablo.com/

Server Season Exp Drop Antihack Alpha Test Open Beta
Bá Đạo Season 2 180x 40% Vietguard 30/08/2013 (19h) 1/09/2013 (20h)